ÖĞRENCİ GENÇLİK SENDİKASI

TÜZÜK

BÖLÜM 1: GENEL TANIM

SENDİKANIN ADI, MERKEZİ VE ADRESİ

Madde 1- Sendikanın adı; Öğrenci Gençlik Sendikasıdır. Kısaltılmış adı Genç-Sen’dir.

Sendikanın merkezi İstanbul’dadır. Adresi; Abide-i Hürriyet Cad. Nakiye Elgün Sk. No:117 Şişli/İstanbul’dur.

SENDİKANIN AMAÇLARI VE İLKELERİ

Madde 2-  Öğrenci Gençlik Sendikası,

 1. İnsan hakları ve temel özgürlüklerin bütünlüğü içinde, din, dil, ırk, cinsiyet, siyasal düşünce farkı gözetmeksizin bütün öğrencilerin ekonomik, demokratik, akademik, sosyal, kültürel, hukuksal, anadilde eğitim hakkı, siyasal hak ve çıkarlarını koruyup geliştirmeyi, özerk, demokratik, bilimsel üniversite yaratmayı amaçlar.
 2. Öğrenciler arasında dayanışma, birlik ve beraberliği sağlamayı amaçlar.
 3. Kendi iç işleyişinde demokratik merkeziyetçilik esaslarına bağlı olarak çalışır. Üyelerin eleştiri ve öneri haklarını kullanmalarını, karar süreçlerine katılmaları için gerekli mekanizmaları oluşturur ve özendirir. Azınlığın çoğunluk olma haklarını korur.
 4. Ataerkil sistem ve onun yarattığı zihniyet ve politik alanı sorgulayarak üniversitede cinsiyet özgürlüğünü ve eşitliğini savunur.
 5. Engelli öğrencilerin öğrenim koşullarını iyileştirici tedbirlerin alınmasının sağlanması için çalışır.
 6. Devlet, siyasi parti, örgüt ve kuruluşlardan örgütsel olarak bağımsızdır.
 7. İnsanlığın onursal görevi olarak, faşizme, cuntacılığa, oligarşiye, baskıya, zulme ve işkenceci tüm rejim ve dikta yönetimlerine karşı mücadeleyi öğrencilerin sorunlarının çözümüyle bağlaşık görür ve bunlara karşı mücadele eder.

SENDİKANIN ÇALIŞMA KONULARI

Madde 3- Öğrenci Gençlik Sendikası amaçlarını gerçekleştirebilmek için;

 1. Öğrencilerin temel insan hakları ve özgürlükleri doğrultusunda, herkesin kendi anadilinde, cins ayrımcı olmayan, eşit, demokratik, bilimsel, parasız ve kamusal nitelikli eğitim görmesi için bulunduğu alanlarda üniversite yönetimleriyle her düzeyde görüşmeler yapabilir ve uzlaşmazlık halinde boykot dahil olmak üzere demokratik haklarını kullanır.
 2. Öğrencilerin sendikal ve demokratik amaçlar doğrultusunda ki mücadelesinde hak ve çıkarlarının ihlal edildiği her durumda her türlü demokratik fiili ve meşru mücadele hakkını kullanır.
 3. Genç-Sen kadın ve Lgbti üyelerinin yönetsel birimlerde yön alması yönünde pozitif ayrımcılık uygular. Bu kapsamda birimlerinde %50 kadın kotası ve %10 Lgbti kotası gözetir.

BÖLÜM 2: ÜYELİK

ÜYELİĞE KABUL

Madde 4- Sendikaya öğrenci olmak dışında başka bir koşul aranmaksızın herkes üye olabilir.

Bu tanım; lise, üniversiteye hazırlanan lise mezunları, lisans, önlisans, yüksek lisans, doktora öğrencileri ve mezun olan öğrencinin 1 yıl süreyle sendikayla ilişiği isteğe bağlı olarak devam eder.

Bunun tek istisnası; bir kesime yönelik ırkçı, cinsiyetçi, homofobik gibi ayrımcı yaklaşımlarda bulunanlar sendikaya üye olamaz, üye ise bu davranışlar üyelikten çıkartma sebepleridir.

Sendikaya üye olmak isteyenler başvuru belgesini doldurup imzaladıktan sonra yetkili organın kabulü için sendika merkez ya da şubelerine verir.

Reddedilen başvurular, gerekçesiyle birlikte ilgiliye bildirilir.

Üyeler, yazılı bildirimde bulunarak üyelikten çekilebilirler

ÜYELİĞİN DÜŞMESİ

Madde 5- Üyelik,

Üyelik için aranan kriterlerin son bulması

Üyenin ölümü durumunda düşer.

Ancak; bağlı bulunduğu okuldan atılan öğrencinin üyeliği, bu işlemin iptali istemiyle açılan davanın kesinleşmesine kadar devam eder.

KONFEDERASYON VE ULUSLARARASI ÜST KURULUŞLARA ÜYELİK

Madde 6- Sendikanın bir konfederasyona ve amacına uygun uluslararası üst kuruluşa üye olabilmesi ya da ayrılabilmesi, Genel Kurul delege ve üye tam sayısının salt çoğunluğunun kararına bağlıdır.

BÖLÜM 3: SENDİKANIN YAPISI 

ŞUBE ORGANLARI

Madde 7-

 • Bölüm Meclisi ve Fakülte Meclisi
 • Üniversite Meclisi
 • Üniversite Yürütme Kurulu
 • İl Koordinasyonu
 • İl Meclisi
 • Genel Merkez Organları
 • Merkezi Genel Kurul
 • Temsilciler Meclisi
 • Merkez Yürütme Kurulu
 • Merkez Hukuk Kurulu
 • Merkez Denetleme Kurulu

ŞUBELERİN OLUŞUMU

Madde 8- En az 20 üyeye sahip olan her üniversite Merkez Yürütme Kurulu’na yapacağı bildirimle şube olarak faaliyetlerine devam eder. Temsilciler meclisinde temsil edilme hakkını kazanır.

Şube açmak için yeterli üye sayısına erişemeyen ama en az 7 üye ye sahip olan üniversiteler Merkez Yürütme Kuruluna bağlı temsilcilik açabilir. Temsilcilikler bir kişiyle temsilciler meclisi ve il koordinasyonunun bulunduğu illerde koordinasyona katılabilir. Bu temsilci söz hakkı sahibidir ancak oy hakkı yoktur.

Lisans, yüksek lisans, doktora öğrencileri ve mezun olup 1 yıl süreyle üyeliği devam eden kişiler dışında kalan, sendika üyeleri kendi alanlarına göre; lise ve dershane öğrencileri, diplomalı işsizler platformu adıyla örgütlenir.
-Bölüm ve Fakülte Meclisi 

Madde 9- Aynı bölümde olan sendika üyelerinin toplamından bölüm meclisi, bir fakülteye bağlı tüm sendika üyelerinin toplamından ise fakülte meclisi oluşur.

Bu meclisler kendi alanlarında her türlü karar alma yetkisine sahiptir. İhtiyaca bağlı olarak bölüm ve fakülte meclisleri sayısı yine meclis tarafından belirlenen yürütme kurulları ve temsilci seçebilir. Bu temsilciler; sendikaya üyelik başvurusunu almak, üst organlarla iletişimi sağlamakla ve kendisini yetkilendiren meclis tarafından verilen başkaca görevleri yerine getirmekle yükümlüdür.
Üniversite Meclisi

Madde 10- Şubenin en yetkili organıdır. Bir üniversiteye bağlı bulunan sendika üyelerinin tamamından oluşur. Üniversitenin bütünü ilgilendiren ve sendikanın genel amaç ve ilkeleri doğrultusunda yapılacak her türlü faaliyetin kararını alır.

Her eğitim dönemi başında şube genel kurulu niteliğinde salt çoğunlukla toplanması ve Üniversite Yürütme Kurulu üyelerini seçmesi zorunludur. Bunun dışındaki Üniversite Meclisi toplantılarında, toplantı yeter sayısı 1/3’tür.
-Üniversite Yürütme Kurulu

Madde 11- Üniversite meclisi tarafından geri çağırma hakkı saklı kalmak şartıyla seçilir.

Üniversite Yürütme Kurulu 7 kişiden oluşur. Kendi aralarında iletişim, maliye, sekreterlik ve basın görevlerinin dağılımını yapar. Ayrıca ihtiyaç duyduğunda başka görevlerde belirleyebilir. Aynı zaman kendi aralarında üye sayısı oranında temsilciler meclisine gönderilecek olan temsilcileri belirlerler.

En az 15 günde bir kez toplanmak zorundadır.

Yürütme Kurulunun görevleri;

İki Üniversite Meclisi toplantısı arasında temel amaç ve ilkeleri doğrultusunda şube işlerini yürütmek ve üniversite meclisi tarafından alınan kararları icra etmek

Aidatları ve üye listelerini düzenleyip Merkez Yürütme Kurulu’na göndermek

Üniversite Meclisi toplantılarını düzenlemek, şube üyelerini ÜYK toplantıları ve meclis toplantıları hakkında bilgilendirmek.
-İl Koordinasyon

Madde 12- Birden fazla şubenin olduğu illerde şubeler arası koordinasyonu sağlamak ve il düzeyinde yapılacak çalışmalara ilişkin karar alma amacıyla şube temsilcilerinden oluşturulur.
-İl Meclisi

Madde 13- Bir ildeki bütün sendika üyelerinin katılımı ile oluşur.

İhtiyaca bağlı olarak koordinasyon üyelerinin salt çoğunluğu ya da il çapındaki üyelerin 1/5’inin istemi üzerine il meclisi toplanabilir. İl düzeyinde yapılacak çalışmaların kararını almaya yetkilidir.

GENEL MERKEZ ORGANLARI

-Olağan Genel Kurul


Madde 16- Temsilciler Meclisi tarafından ya da son Olağan Genel Kurula katılma hakkına sahip olmuş, üyelikleri devam eden üyelerin beşte birinin birlikte yazılı ve gerekçeli istemi üzerine ya da Denetleme Kurulu’nun istemi üzerine toplanır.

Olağanüstü Genel Kurul yalnızca toplanma nedeni olan gündeme ilişkin karar alabilir.
-Olağan Genel Kurulun Görev Ve Yetkileri
Madde 17- Olağan Genel Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:
a)Merkez Yürütme Kurulu ve Disiplin Kurulu üyelerinin seçmek,
b) Genel Kurula katılan üyelerin salt çoğunluğunun oyuyla tüzük değişikliği yapmak
c) Merkez Yönetim Kurulunca hazırlanan çalışma programı ve bütçe önerisinin görüşülerek aynen ya da değiştirilerek karara bağlanmak,
d) Ulusal ve uluslararası sendikal üst kuruluşlara üyeliğe ya da üyelikten ayrılmaya karar verilmesi
e) Sendikanın feshine ve fesih halinde mal varlığının devrine karar verilmesi,
f) Bir sonraki Genel Kurul’a kadar sendikanın politik yönelimini belirler.
g) Aidat miktarı ve değişimini belirlemek

 

-Temsilciler Meclisi

Madde 18- Şubelerden seçilen temsilciler ve Merkez Yürütme Kurulu üyelerinden oluşur. Şube olma hakkı kazanan her üniversite en az bir temsilci yollar. Ancak üye sayısı 50’yi aşan şubeler her 50 üyeyi temsil etmek üzere birden fazla da temsilci yollar.

Temsilciler şubelerinin kararlarını aktarmak ve Temsilciler Meclisinde yapılan tartışmaları şubesine aktarmakla görevlidir. Temsilciler gerektiğinde sendikanın temel amaç ve ilkeleri ile bağlı bulunduğu şubenin genel politik yönelimi ile çelişmemek kaydı ile inisiyatif kullanma hakkı vardır.

Temsilciler Meclisi, Genel Kuruldan sonra sendikanın en yetkili organıdır ve en az 2 ayda bir salt çoğunlukla toplanır.

Temsilciler Meclisi;

 • İki toplantı arasındaki çalışmaları değerlendirir,
 • Sendikanın genel politik plan ve programını oluşturur.
 • Şubeler arasında bilgi ve deneyim aktarımını sağlar.

-Merkez Yürütme Kurulunun Oluşumu

Madde 19- Merkez Yürütme Kurulu, geri çağırma hakkı saklı kalarak Genel Kurulu tarafından seçilen 13 asil üyeden oluşur. Ayrıca asillerle birlikte yedi yedek üye de seçilir.

Merkez Yürütme Kurulu genel kuruldan itibaren üç gün içinde toplanarak kendi aralarında görev dağılımı yapar.

Merkez Yürütme Kurulu gerekli görülen hallerde üçte iki çoğunluğunun kararı ile görev dağılımını yeniden düzenleyebilir.
-Merkez Yürütme Kurulunun Görev Ve Yetkileri

Madde 20- Merkez Yürütme Kurulu, sendikayı tüzüğün, Genel Kurul’un ve Temsilciler Meclisi’nin verdiği yetkiler çerçevesinde yönetir ve;

Üçüncü şahıslara, kurum ve kuruluşlara karşı, Sendika’yı temsil eder,

Temsilciler Meclisini 2 ayda bir toplamak ve toplantı yer, saat ve gündem önerilerini olağan toplanma süresinde 15, olağanüstü durumlarda makul bir sürede temsilcilere bildirir,

Temsilciler Meclisinin kararlarına uygun olarak; sendikanın çalışma programını yapar,

Sendikanın gelir gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapar,

Gelecek döneme ilişkin çalışma programını, dönem etkinlik raporunu ve bütçeyi hazırlayarak Genel Kurul’a sunar,

Genel Kurul ve Temsilciler Meclisince verilen öteki görevleri yapar.

Sendika çalışmalarının düzenli yürütülmesi için yönetmelikler hazırlar ve yürütür.

Temsilciler Meclisine katılır.

Merkez Yürütme Kurulu, en az on beş günde bir, salt çoğunlukla olağan, ihtiyaç dahilinde Merkez Yürütme Kurulu üyelerinin üçte birinin yazılı isteği üzerine olağanüstü toplanır, katılanların salt çoğunluğu ile karar alır.
-Merkez Hukuk Kurulu

Madde 21- Genel Kurulun sendika üyeleri arasından seçtiği beş asil üyeden oluşur. Asillerle birlikte beş yedek üye seçilir.

Merkez Hukuk Kurulunun Görev ve Yetkileri

Madde 22- Merkez Hukuk Kurulu, tüzükte belirlenen amaç ve ilkelere aykırı hareket eden üye ve yöneticiler hakkında soruşturma yapar, gerekli görürse üyelikten çıkarma cezası dışında bir ceza verebilir. Üyelikten çıkarmayı gerektiren durumlarda Genel Kurul’a raporunu sunar. Üyelikten çıkarma Genel Kurul kararıyla gerçekleşir.

Merkez Hukuk Kurulu, Merkez Yürütme Kurulunun ve şube üyelerinin beşte birinin yazılı istemi üzerine şubelerle ilgili soruşturma da yapabilir.

Merkez Hukuk Kurulu, her soruşturma sonucunda Merkez Yürütme Kuruluna ve hakkında soruşturma yapılan organ ve kişilere yazılı bilgi verir.

Merkez Hukuk Kurulunun çalışma esasları, Merkez Yürütme Kurulunun ve Temsilciler Meclisinin de görüşünü alarak kendi hazırlayacağı yönetmelikle düzenlenir. Kararlar salt çoğunlukla alınır.
-Merkez Denetleme Kurulu

Madde23 – Merkez Denetleme Kurulu, Genel Kurulun sendika üyeleri arasından seçtiği beş asıl üyeden oluşur. Asıllarla birlikte beş de yedek üye seçilir.

-Merkez Denetleme Kurulunun Görev ve Yetkileri

Madde 24 – Merkez Denetleme Kurulu, Merkez Yürütme Kurulu çalışmalarının, tüzüğe, Temsilciler Meclisi ve Genel Kurul Kararlarına; harcamaların bütçe esaslarına uygun olup olmadığını denetler. Olağan denetlemeler dört ayda bir ve Genel Kurul toplantıları öncesinde yapılır. Merkez Yürütme Kurulunun, Temsilciler Meclisi ve soruşturma nedeniyle Merkez Hukuk Kurulunun isteğiyle olağanüstü denetleme de yapılabilir.

Şube üyelerinin beşte birinin yazılı istemi üzerine şubeleri de denetler.

Denetleme sonunda gerek görürse olağanüstü genel kurul önerisi yapabilir.

Merkez Denetleme Kurulunun çalışma esasları, Merkez Yürütme Kurulunun ve Temsilciler Meclisinin de görüşünü alarak kendi hazırlayacağı yönetmelikle düzenlenir. Kararlar salt çoğunlukla alınır.
BÖLÜM 4: PARASAL KONULAR

GELİRLER

Madde 25 – Sendikanın gelirleri şunlardır:

 • Üyelerin ödeyecekleri üyelik ödentileri,
 • Bağış ve yardımlar.

GİDERLER

Madde 26 – Şubelerin harcama ve muhasebe kayıtlarına ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.

 • Sendika, gelirlerini amaçları dışında kullanamaz ve bağışlayamaz.
 • Demirbaş sınıfına giren her türlü eşya ve malzeme, envanter defterine kaydedilir ve bunlar gider olarak işlem görmez.
 • Sendika bütçesinden üyelere, yöneticilere ya da diğer kişi ve kuruluşlara borç para verilemez.

 

BÖLÜM 5: ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

YÖNETMELİKTE DÜZENLEME

Madde 27- Sendika, şube ve şubelere bağlı birimlerin oluşumu, görev ve yetkileri, görevlendirmeler, çalışma yöntemleri ve bu Tüzük hükümlerinde ayrıntılı düzenlemeyi gerektiren hususlar, Merkez Yürütme Kurulunca hazırlanan yönetmelikle düzenlenir. Gerekli görülürse ayrıca yönergeler hazırlanabilir. Bu yönetmelikleri ve yönergeleri Temsilciler Meclisine sunar.
Toplanma Ve Karar Yeter Sayısı

Madde 28 – Sendika merkez, şube ve şubelere bağlı birimler ve seçilmiş kurullar salt çoğunlukla toplanır. Oylama sırasında hazır bulunanların salt çoğunluğu ile karar verilir.

Çalışma Birimleri

Madde 29 – Sendika; Merkez Yürütme Kurulu ya da şubelere bağlı olarak eğitim, öğretim, bilim ve sanat araştırma, örgütlenme, hukuk, araştırma, çeviri, basın-yayın, sendikal eğitim, kadın, psikoloji ve benzeri konularda daha verimli çalışma yürütmek ve demokratik katılımı sağlamak amacıyla, birimler oluşturur. Buralarda sürekli ve geçici olarak uzman kişilerle, sendika organları dışındaki üyeler ve başkaları çalıştırılabilir.
Cezalar

Madde 30 – Sendika, merkez, şube ve şubelere bağlı birimlerin disiplin kurulları; Sendika tüzüğüne ve Genel Kurul kararlarına aykırı hareket eden üye ve yöneticilere, yapacakları soruşturmanın sonucuna göre disiplin cezası verebilir.

Üyelere verilebilecek disiplin cezaları; uyarma, kınama, geçici olarak üyelikten çıkarma ve kesin olarak üyelikten çıkarmadır.
Temsilcilere verilebilecek disiplin cezaları; uyarma, kınama, geçici olarak yöneticilikten uzaklaştırma, geçici olarak üyelikten çıkarma ve kesin olarak yöneticilikten çıkarmadır. Üyelikten kesin olarak çıkarma cezası, Disiplin Kurulunun önerisi üzerine Genel Kurul tarafından verilir. Geçici olarak üyelikten çıkarma durumunda, temsilcilik kendiliğinden askıya alınır, kesin olarak üyelikten çıkarma halinde, temsilcilik görevi düşer.

Üyelere verilebilecek disiplin cezaları, aynı eylemler nedeniyle yöneticilere verilebilecek disiplin cezalarından daha ağır olamaz.

İlgiliye savunma hakkı tanınmadan ceza verilmez.

Verilecek disiplin cezalarının gerekçeleri açıkça yazılır ve ilgiliye bildirilir.

Verilen cezaya ilgilinin bir üst kurula ve yargı mercilerine itiraz hakkı vardır.

Fesih Ve Devir

Madde 31 – Sendikanın feshi kararı Genel Kurul delege tam sayısının 2/3 çoğunluğunun oyu ile alınır. Sendikanın feshi, kendiliğinden dağılma ve kapatılması halinde taşınır-taşınmaz malvarlığı, sendikanın amacına en yakın sendikaya bırakılır.

Tutulacak Defter Ve Kayıtlar

Madde 32 – Sendika, aşağıda yazılı defter, dosya ve kayıtları tutar ve fişleri düzenler:

a) Üye kayıt defteri,

b) Merkez Genel Kurulu, Merkez Yürütme Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu kararlarıyla Temsilciler meclisinin önerilerinin numara ve tarih sırasıyla yazılacağı karar defterleri,

c) Gelen ve giden evrak kayıt defterleri ile zimmet defteri,

d) Gelir makbuzları ve bunların zimmet kayıt defteri ile gider evrakı ve bunların saklanacağı dosyalar.

Şubeler ve şubelere bağlı birimlerde bunlardan hangilerinin tutulacağı, yönetmelikle ayrıca belirlenir.
Seçimler

Madde 33 – Sendika merkez, şube ve şubelere bağlı birimlerin genel kurullarında yapılacak organ seçimlerinde gizli oy, açık sayım ilkesine uyulur.

Her kademedeki temsilciler, aynı organa üst üste üç dönemden fazla seçilemezler.

Merkez ve Şube Yürütme Kurullarının üyeleri en az %50 kadınlardan, %10 Lgbti’lerden oluşur.

İlgili Yazılar